Wazelin doka parafin doka hem diýilýär

“Vaseline” doka önümçiliginiň usuly, “Vaseline” emulsiýasyny göni we deň derejede siňdirmekdir, her bir lukmançylyk dermany “Vaseline” doly siňdirilip, ulanylanda çygly bolar ýaly, doka bilen ikinji derejeli ýelmeşme bolmaz. suwuklyk, gyrylan ýarany ýok etmän, granulasiýanyň ösmegine we ýaranyň bejergisine kömek etmesin.

Lukmançylyk sterilizasiýa edilen wazelin doka bilen ýaranyň arasynda ýelmeşmegiň öňüni almak üçin ulanylýar.Wickarany ýaglap we çalmaz, granulasiýanyň ösmegine we ýaranyň bejergisine kömek edip biler.Esasan ýakmak we ýokanç däl ýara geýmek üçin amatlydyr.

Usearany we ýerli derini ulanmazdan ozal arassalaň we guradyň we ýarany we täsir eden ýeri bejermek üçin käbir dermanlary ulanyň;Ulanylanda, wazelin doka ýaranyň ýa-da täsir eden bölegine ýelmäp biler, ýöne wazelin doka bir gezek ulanylýan sarp ediş materiallaryna degişlidir we gaýtadan ulanmakdan ýüz öwürýär;Ulanylan Vaselin doka, poslaýjy gazsyz we ýangyn çeşmesinden uzakda gurak, şemalladylýan gurşawda saklanmalydyr.
news 1 news 2


Iş wagty: Noýabr-01-2021