Şpris

Şpris näme?
Şpris, bir turba berk ýapyşýan süýşýän plungerden ybarat nasosdyr.Düwürtigi takyk silindr turbasynyň ýa-da barreliň içine çekip, itip, şprisiň turbanyň açyk ujundaky orifis arkaly suwuk ýa-da gaz çykarmagyna ýa-da çykarylmagyna ýol açyp biler.

Bu nähili işleýär?
Şpris işlemek üçin basyş ulanylýar.Adatça, barrele girmäge we çykmaga kömek etmek üçin gipodermiki iňňe, burun ýa-da turba bilen üpjün edilýär.Dermanlary dolandyrmak üçin köplenç plastmassa we bir gezek ulanylýan şprisler ulanylýar.

Şpris näçe wagtlap dowam edýär?
Adaty iňňeleriň uzynlygy 3/8 dýuýmdan 3-1 / 2 dýuýma çenli üýtgeýär.Dolandyryşyň ýerleşýän ýeri, iňňäniň uzynlygyny kesgitleýär.Umuman, sanjymyň çuňlugy näçe köp bolsa, iňňe şonça-da uzyn bolar.

Adaty şpris näçe ml saklaýar?
Sanjymlar ýa-da agyz bejergisini takyk ölçemek üçin ulanylýan şprisleriň köpüsi millilitrde (mL) kalibrlenýär, bu cc (kub santimetr) hem diýilýär, sebäbi bu derman serişdeleri üçin standart birlikdir.Iň köp ulanylýan şpris 3 ml şpris, ýöne 0,5 ml-den kiçi we 50 ml-den uly şprisler hem ulanylýar.

Şol bir şpris, ýöne dürli iňňe ulanyp bilerinmi?
Näsaglaryň arasynda iňňäni çalyşsam, birden köp näsaga sanjym bermek üçin şol bir şpris ulanmak maksadalaýykmy?No.ok. Ulanylandan soň, şpris we iňňe ikisi hem hapalanýar we taşlanmalydyr.Her bir hassa üçin täze steril şpris we iňňe ulanyň.

Şprisi nädip dezinfeksiýa edýärsiňiz?
Käbir ulanylmadyk (doly güýçli, suw goşulmadyk) akartmany bir käse, şapka ýa-da diňe ulanjak zadyňyza guýuň.Şprisiň iňňe bilen şprisiň ýokarsyna çekip, şprisi dolduryň.Töwerekde silkip, kakyň.Akartmany şprisde azyndan 30 sekunt goýuň.


Iş wagty: Iýul-01-2021