Dem alyş maşklary

Dem alşy öwretmek enjamy, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrmak we dem alyş we gan aýlanyşyny bejermek üçin bejeriş enjamydyr.

Gurluşy gaty ýönekeý we ulanmagyň usuly hem gaty ýönekeý.Dem alyş tälim enjamyny bilelikde ulanmagy öwreneliň.

Dem alyş tälim enjamy, adatça, şlangdan we gural gabygyndan durýar.Şlang ulanylanda islän wagtyňyz gurup bilersiňiz.Türgenleşige taýýarlyk görlende, şlangy alyň we guralyň daşyndaky birikdirijä birikdiriň, soňra şlangyň beýleki ujuny agzyna birikdiriň.

Birikdirilenden soň, enjamyň gabygynda ok görkezijisiniň bardygyny we enjamy dik we durnukly ýerleşdirip boljakdygyny, stoluň üstünde goýup ýa-da el bilen tutup boljakdygyny we turbanyň beýleki ujundaky dişlemäniň bolup biljekdigini göreris. agzy bilen tutuldy.

Adaty dem alanyňyzda, dişlemäniň çuňňur möhleti gutarandan soň, guraldaky ýüzüşiň ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýandygyny we ýüzüşiň ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin mümkin boldugyça çykarylýan gaza bil baglaýarys.

breathing exerciser device1

Dem alanyňyzdan soň, agzyňyzy dişläň we dem alyp başlaň.Dem alşyň deňagramlylygyny saklanyňyzdan soň, üçünji bölümdäki ädimlere görä täzeden başlaň we okuwy yzygiderli gaýtalaň.Okuw wagtyny kem-kemden uzaldyp bolýar.

Iş ýüzünde ädimme-ädim üns bermelidiris we öz ukybymyza görä ýuwaş-ýuwaşdan ýerine ýetirmelidiris.Ony ulanmazdan ozal hünärmenleriň görkezmelerine eýermelidiris.

Netijesini diňe uzak wagtlap dowam etdirip bileris.Yzygiderli maşk etmek bilen, öýkeniň işini güýçlendirip, dem alyş myşsalarynyň işini güýçlendirip bileris.


Iş wagty: Iýun-22-2021